Taal

 

"Middel waarmee je je gedachten en gevoelens aan andere kenbaar maakt"
-Van Dale- 
 

taalmateriaal

Basiscommunicatie speelt al een rol bij de vroege interactie tussen ouder en kind, maar blijft vervolgens ook een rol spelen in de interactie tussen volwassenen.  

Voorwaarden voor een goed verlopende taalontwikkeling zijn: oogcontact, beurtgedrag en imitatie. Het taalverwervingsproces is afhankelijk van wat een kind aan taal krijgt aangeboden vanuit zijn omgeving, maar ook van wat het uit dat taalaanbod kan oppikken.

Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in het leren van taal. De taalontwikkeling van een kind kan vertraagd of afwijkend verlopen. Bij een vertraagde taalontwikkeling begint een kind te laat met het leren van taal. Bij een afwijkende taalontwikkeling verloopt de taalontwikkeling anders dan normaal. Een taalontwikkelingsstoornis kan samengaan met andere stoornissen, zoals wisselende gehoorverliezen, ADHD, ASS of een algehele ontwikkelingsachterstand. Vaak is er ook geen aanwijsbare reden waarom een kind slecht spreekt.

Bij de taalontwikkeling maken we een onderscheid tussen wat het kind begrijpt (taalbegrip) en wat het kind zegt (taalproductie). Zowel taalbegrip als taalproductie zijn nodig om een gesprek te kunnen voeren. Er is een voortdurende wisselwerking tussen beide.  Binnen taalbegrip en taalproductie bestaat ook een indeling: taalvorm, taalinhoud en taalgebruik.

Problemen binnen de taalvorm:

 • het kind spreekt slecht verstaanbaar (zie ook articulatie);
 • het kind maakt veel fouten in het vervoegen van werkwoorden en zelfstandige naamwoorden;
 • het kind heeft moeite met het goed formuleren en vertellen van zinnen (zinsbouw).


Problemen binnen de taalinhoud:

 • het kind heeft een kleine woordenschat;
 • het kind heeft moeite om op een woord te komen en verbanden te leggen tussen woorden.  


Problemen binnen het taalgebruik:

 • het kind heeft moeite met het duidelijk vertellen van een verhaal;
 • het kind houdt onvoldoende rekening met de voorkennis van de luisteraar.

taal

 
Wanneer er sprake is van één of meerdere onderstaande aspecten kunt u contact met ons opnemen of zich direct aanmelden:

 • niet of nauwelijks spreken;
 • vertraagde/ afwijkende taalontwikkeling;
 • niet op gang komen van de taalontwikkeling;
 • moeite om goed mee te komen met de klas door een taalachterstand;
 • moeite om gedachten te verwoorden;
 • moeite om een verhaal duidelijk over te brengen;
 • beperkte woordenschat.
 
footer